National Discourse on Vedanta

Shri Shankar Shikshayatan and Kashi Hindu Vishvavidyalaya, Varanasi, organised a National Discourse on Vedanta on November 7, 2017 at Varanasi.