National Seminar on Chhandasamiksha

Shri Shankar Shikshayatan and Sanskrit Department, Delhi University organised a day-long National Seminar on Chhandasamiksha on August 19, 2017 at the Delhi University Campus. Chhandasamiksha is one of the seminal works of Pandit Madhusudan Ojha.