Gita Vijnana-bhashya by Pandit Motilal Shastri

Gita-shastra-rahasya
Gita-nama-rahasya
Brahma-karma-rahasya
Atma-pariksha
Jnanayoga-pariksha
Buddhi-yoga-pariksha      1 &2   
Bhakti-yoga-pariksha 1 & 2
Gita-vijnana-bhashya-bhumika-1
Gita-vijnana-bhashya-bhumika  2 KHA & GA
Rajarshividya 1 & 2 & 3 

                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Gita-shastra-rahasya
गीता-शास्त्र-रहस्य  --download

Gita-nama-rahasya
गीता-नाम-रहस्य      -download 


Brahma-karma-rahasya
ब्रह्म-कर्म-रहस्य     -download 
                                                                   

Atma-pariksha
आत्मपरीक्षा       -download 


Jnanayoga-pariksha
ज्ञान-योग-परीक्षा   -download


Buddhi-yoga-pariksha      1 &2   
बुद्धि-योग-परीक्षा     1 -download / 2  downloadBhakti-yoga-pariksha 1 & 2
भक्ति-योग-परीक्षा-   1 -download / 2. download                                                                    


Gita-vijnana-bhashya-bhumika-1
गीता-विज्ञान-भाष्य-भूमिका  -download 


Gita-vijnana-bhashya-bhumika  2 KHA & GA
गीता-विज्ञान-भाष्य-भूमिका   
ख -download /     --download


Rajarshividya 1 & 2 & 3
राजर्षिविद्या        1 --download   / 2 -- download / 3 --download