National Seminar on Vedic Vijnana

The Veda and Upanishad contain the essence of jnana, vijnana and life: Prof. Santosh Kumar Shukla
.main speaker shukla
 Please read the report here

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

National Seminar on Vedic Vijnana

Topic: Kathopanishadvigyanbhashya

Jointly organised by Shri Shankar Shikshayatan, Vikramjit Singh Sanatan Dharma Mahavidyalaya, Kanpur and Vaitarani Sanstha, Kanpur

at Kanpur on October 12, 2019
 

In the chair: Mr Virendrajit Singh, Secretary, Organising Committee, VSSD Mahavidyalaya.

Sarasvat guest: Prof Shishir Kumar Pandey, Rashtriya Sanskrit Sansthan, Lucknow centre

Speaker:  Prof. Santosh Kumar Shukla, Convener, Shri Shankar Shikshayatan

Welcome address by Prof. Chaya Jain, Lecturer, VSSD Mahavidyalaya

Please see detailed programme here